Privacy policy

1 – Inleiding

Synergie , een Europese vennootschap met een kapitaal van 121.810.000 euro en met hoofdzetel te avenue du Colonel Bonnet 11, 75016 Parijs – RCS Parijs 329 925 010, verwerkt persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) bij de uitoefening van haar activiteiten, waaronder de Persoonsgegevens van individuen die de websites van Synergie bezoeken.

Het doel van dit Gegevensbeschermingsbeleid is alle betrokkenen (‘u, uw’) te informeren over de wijze waarop Synergie Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en over de middelen waarover u beschikt om het gebruik van dergelijke gegevens te beheren. In dit Beleid worden ook de verbintenissen gedefinieerd die Synergie  is aangegaan met betrekking tot de naleving van de beginselen van Europese Verordening nr. 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Dit Beleid is niet van toepassing op websites van derden die op de websites van Synergie kunnen worden vermeld.

 

2 – Toepassingsgebied

In dit Beleid worden de beginselen en richtlijnen voor de bescherming van uw Persoonsgegevens inclusief de Persoonsgegevens die worden verzameld op de websites van Synergie, uiteengezet.

Synergie verzamelt Persoonsgegevens op de volgende manieren: online (inclusief via e-mail), schriftelijk of mondeling (tijdens een interview of telefonisch). Dit Beleid is van toepassing op alle vormen van gegevensverzameling en -verwerking.

De term ‘Persoonsgegevens’ betekent: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder via een identificator zoals een identificatienummer of via een of meer specifieke elementen van die persoon.

De Persoonsgegevens die u met uw akkoord met ons deelt, ongeacht de wijze van verzamelen (online, op papier of mondeling tijdens een interview of per telefoon), zijn onderworpen aan dit Beleid en de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden.

 

3 – Verzamelde gegevens

3.1       Algemeen

Voordat u toegang krijgt tot bepaalde functies op de site en om u te begeleiden in het zoeken naar werk, moet u bepaalde Persoonsgegevens delen met Synergie. De verzamelde persoonsgegevens zijn onder meer maar niet limitatief de volgende Persoonsgegevens: achternaam en voornaam, emailadres, postadres, telefoonnummer(s), gebruikersnaam en wachtwoord, gegevens over uw loopbaan, bankgegevens, IP-adres en alle andere Persoonsgegevens die relevant zijn voor het doel dat hieronder wordt omschreven.

Uitsluitend de Persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doeleinde omschreven in artikel 4 hieronder worden verzameld.

U bepaalt of u geen, sommige of een deel van uw Persoonsgegevens verstrekt. Er worden geen Persoonsgegevens verzameld zonder dat u vrijwillig heeft besloten ze te verstrekken. Let op: indien u uw gegevens niet deelt, kan dit de verwezenlijking van de doelstellingen in artikel 4 hieronder belemmeren en werken sommige diensten en functies mogelijk niet naar behoren op de websites.

3.2       Gegevens over kinderen

De activiteiten van Synergie  zijn niet bedoeld voor kinderen die jonger zijn dan 15 jaar en Synergie kan derhalve hun Persoonsgegevens niet verzamelen. Mocht dat wel het geval zijn, neemt Synergie de nodige stappen om toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens te vragen aan wie het ouderlijke gezag uitoefent en om dergelijke gegevens te beschermen en te verwerken als gevoelige gegevens.

 

4 – Methoden en doeleinde voor het verzamelen van gegevens

Zoals hierboven vermeld, is het verstrekken van uw Persoonsgegevens onderworpen aan uw toestemming. Dit Gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing ongeacht de manier waarop de gegevens worden verzameld (online, schriftelijk of mondeling). Indien gegevens online worden verzameld, wordt dit Gegevensbeschermingsbeleid weergegeven op de websites van Synergie. Indien gegevens schriftelijk of mondeling worden verzameld, wordt u ingelicht over het genoemde Beleid.

Persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van de functies van bepaalde websites en van de zakelijke behoeften van Synergie, namelijk:

  • Het beheer van de aanwerving van tijdelijke en vaste medewerkers;
  • Het beheer van de loopbaan en opleiding van tijdelijke en vaste medewerkers;
  • Het beheer van het salaris van tijdelijke en vaste medewerkers;
  • Het beheer van klanten- en leveranciersrelaties;
  • De verwezenlijking van marketing- en communicatieactiviteiten;
  • Het beheer van de veiligheid van goederen en mensen;
  • Het beheer van communicatiemiddelen (telefoon, e-mail, enz.) en informatiesystemen.

 

5 – Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over uw surfgedrag op de websites van Synergie te registeren. Synergie kan gebruikmaken van cookies of andere technologieën waarmee Persoonsgegevens kunnen worden verzameld of opgeslagen om de aan u geleverde diensten te verbeteren.

De eerste keer dat u een cookie ontvangt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en kunt u beslissen of u de cookie al dan niet aanvaardt. Door onze websites te blijven gebruiken nadat u ingelicht bent over de voorgaande informatie, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Synergie dergelijke cookies kan gebruiken.

U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies systematisch worden geweigerd. In dat geval werken sommige functies van de websites mogelijk niet naar behoren en heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde diensten.

 

6 – Voorwaarden voor de verwerking en opslag van Persoonsgegevens

De verwerking van Persoonsgegevens omvat het gebruiken, bewaren, registreren, doorgeven, aanpassen, analyseren, wijzigen, aangeven, delen en vernietigen van Persoonsgegevens met betrekking tot unieke omstandigheden of wettelijke vereisten.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden bewaard voor een beperkte periode, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen voor de duur die is bepaald door de toepasselijke wetgeving.

Persoonsgegevens van kandidaat uitzendkrachten worden maximaal 1 jaar bijgehouden. Persoonsgegevens van uitzendkrachten worden tot maximaal 5 jaar na de laatste arbeidsovereenkomst bewaard.
7 – Links naar websites die Synergie niet beheert

Op de websites van Synergie wordt u mogelijk gevraagd op hyperlinks te klikken die u naar andere websites omleiden. Dankzij de links op de Website naar dergelijke websites heeft u toegang tot meer deskundige informatie. Synergie kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die Synergie niet zelf publiceert en de Gebruiker erkent dat deze websites en diensten van derden of partners volledig onafhankelijk zijn van Synergie. De voorgestelde omleiding naar een website van een derde wordt niet noodzakelijk aanbevelenswaardig geacht en Synergie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de redactionele inhoud die de betreffende sites bevatten.

 

8 – Gegevensdoorgifte

In het geval van toegang tot websites van een niet-EU-land en waarvan de wetgeving inzake de verzameling, het gebruik en de doorgifte van gegevens verschilt van de Europese wetgeving, stemt u ermee in uw Persoonsgegevens door te geven aan de Europese Unie in het kader van uw bezoek aan de websites.

Indien Synergie verneemt dat een derde Persoonsgegevens gebruikt of bekendmaakt zonder zich te houden aan dit Beleid of in strijd met de toepasselijke wetgeving, neemt Synergie alle redelijke maatregelen om een dergelijk gebruik of een dergelijke bekendmaking te voorkomen of te beëindigen.

Mogelijk moet Synergie uw Persoonsgegevens ook doorgeven aan derden (niet limitatieve opsomming):

  1. indien Synergie een dergelijke doorgifte noodzakelijk acht om technische redenen (bijvoorbeeld om websites te hosten) of
  2. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld op vraag van RSZ, belastingdienst, sociale inspectie, politie, schuldeisers…)
  3. of om toekomstige of effectieve tewerkstelling mogelijk te maken bij klanten (bijvoorbeeld aan de klant zelf, aan een ander uitzendkantoor waarmee Synergie een samenwerkingsverband heeft bij een gemeenschappelijke klant,…)

9 – Recht op inzage, wijziging, verwijdering, overdraagbaarheid van gegevens en beperking van verwerking

Synergie heeft passende maatregelen voor de bescherming van Persoonsgegevens genomen om te zorgen dat de Persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden worden gebruikt en om de juistheid en het actuele karakter van die Persoonsgegevens te waarborgen.

U heeft het recht om al uw Persoonsgegevens die Synergie bewaart, op te vragen. Bovendien heeft u het recht te vragen om de correctie, het bijwerken, de overdracht of de wissing van uw Persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U kunt gebruikmaken van uw recht op inzage, wijziging, wissing van gegevens of op overdraagbaarheid van gegevens door een brief te sturen naar de Functionaris voor gegevensbescherming van Synergie of via het onlineformulier.

Onlineformulier: http://www.synergie-ir.nl/aanvraagformulier-voor-rechten-persoonsgegevens
Postadres: Madame Curieweg 8, 5482 TL Schijndel, Nederland
E-mailadres: privacysir@synergiejobs.nl

10 – Beveiliging en ontvangers van gegevens

Synergie staat in voor de bescherming en beveiliging van de Persoonsgegevens die u vrijwillig met Synergie deelt. Zo kan Synergie de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens waarborgen en voorkomen dat ze worden vertekend, beschadigd, vernietigd of doorgegeven aan onbevoegde derden.

Synergie verbindt zich ertoe de beginselen van privacy door ontwerp (‘privacy by design’) en door standaardinstellingen (‘privacy by default’) na te leven en heeft als zodanig fysieke, elektronische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of verspreiding, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen. Ondanks de inspanningen van Synergie om uw Persoonsgegevens te beschermen, kan Synergie de onfeilbaarheid van deze veiligheidsmaatregelen niet garanderen vanwege onvermijdelijke risico’s die kunnen ontstaan tijdens de verwerking van Persoonsgegevens.

Aangezien alle Persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang tot de gegevens beperkt tot de werknemers, dienstverleners en vertegenwoordigers van Synergie die ze mogelijk nodig hebben bij de uitvoering van hun taken.

11 – Conflictbeheersing

Hoewel Synergie redelijke maatregelen heeft genomen om Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele overdracht- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

Synergie is echter rechtstreeks bezorgd over en betrokken in het garanderen van de bescherming van Persoonsgegevens. Als u reden heeft om aan te nemen dat de veiligheid van uw Persoonsgegevens is geschonden of misbruikt, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van Synergie.

12 – Contact opnemen

Als u vragen heeft over dit Beleid, kunt U contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van Synergie of via het online formulier (zie artikel 9 hierboven).

13 – Ingangsdatum en herziening van het Gegevensbeschermingsbeleid

Dit Gegevensbeschermingsbeleid kan indien nodig door Synergie of op grond van de wet worden bijgewerkt.

Dit Gegevensbeschermingsbeleid treedt in werking op 25 mei 2018.