Polityka zwalczania dyskryminacji

Synergie opowiada się za rynkiem pracy pozbawionym dyskryminacji, traktując jednakowo pracowników i osoby poszukujące pracy, zapewniając równe szanse bez względu na płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, rasę, przekonania polityczne i wyznanie, dokonując oceny wyłącznie w oparciu o spełnienie kryteriów merytorycznych wymaganych na danym stanowisku.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.werkjijmeezegnee.nl/